Privacy Statement

Vertrouwelijkheid en privacy zijn belangrijk als het gaat om jouw (persoons)gegevens. Gelukkig krijgen onze digitale privacy en veiligheid volop aandacht en zijn of komen er wetten om ons (digitale) privé-gegevens te waarborgen.

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU).
De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR).

Als je besluit om met iemand of een organisatie in zee te gaan, check dan altijd of deze een privacyverklaring heeft die up-to-date is en voldoet aan de nieuwe wet.

Veiligheid, vertrouwelijkheid, integriteit en betrouwbaarheid zijn termen die niet enkel gelden voor hoe wij omgaan met jouw persoonlijke gegevens, maar ook zijn het waarden die we hoog in het vaandel hebben staan. De basis om je te ontwikkelen is tenslotte vertrouwen.
In de onderstaande privacyverklaring kun je lezen hoe zorgvuldig er met jouw persoonsgegevens wordt omgegaan als je gitaaronderwijs volgt bij Gitaarinstituut L’escola.

Privacyverklaring Gitaarinstituut L’escola

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens. Deze privacyverklaring hebben wij opgesteld om u te informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Contactgegevens
De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Gitaarinstituut L’escola
Posthoornsbredehoek 15
011 XB  Zwolle
tel: 038-4234355
e-mail: contact@l-escola.nl

Gitaarinstituut L’escola verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, email, telefoon en app. Daarnaast kunnen wij in het kader van onze dienstverlening uw persoonsgegevens verkrijgen via derden.

Persoonsgegevens
gitaarinstituut L’escola verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • Gegevens m.b.t. naam, adres, woonplaats
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • Geboortedatum en –plaats
 • Geslacht
 • Interessegebieden
 • Persoonlijke informatie voortkomend uit de docent-leerlingrelatie
 • Opleidingsinformatie

Doeleinden
Gitaarinstituut L’escola verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het invulling geven aan het fungeren als gitaarschool
 • Het verstrekken van content in uiteenlopende vormen, verbaal, digitaal en in hard copy;
 • Het bevorderen van participatie aan activiteiten;
 • Het onderhouden van contact;
 • Een goede en efficiënte dienstverlening;
 • Het verrichten van administratieve handelingen;
 • Verbetering van de dienstverlening;
 • Facturering;
 • Marketing;
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen.

Grondslagen
Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan overeenkomsten, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting.

Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat Gitaarinstituut L’escola hier gerechtvaardigde belangen bij heeft, zoals het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen – en ter verbetering – van haar diensten. Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd. Indien u uit eigen beweging, al dan niet op verzoek van Gitaarinstituut L’escola persoonsgegevens aan Gitaarinstituut L’escola verstrekt, geeft u daarmee toestemming dat Gitaarinstituut L’escola deze gegevens verwerkt.

Verstrekking binnen de lespraktijk
Gitaarinstituut L’escola kan op verzoek individuele relevante persoonsgegevens van leerlingen verstrekken ten behoeve van het organiseren van een activiteit. Zo’n activiteit dient te allen tijde als doel te hebben ten goede te komen aan de individuele leerling.

Verstrekking aan derden
Gitaarinstituut L’escola zal persoonsgegevens niet uitwisselen met derden, tenzij Gitaarinstituut L’escolawegens wettelijke verplichting daar wel aan moet voldoen.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren
Gitaarinstituut L’escola zal persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat Gitaarinstituut L’escola  zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Hoe wij uw gegevens beveiligen
Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft Gitaarinstituut L’escola  passende beveiligingsmaatregelen genomen.

Cookies
Op de website worden functionele cookies gebruikt om de online dienstverlening te verbeteren.

U heeft het recht om Gitaarinstituut L’escola  een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt u Gitaarinstituut L’escola  verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

Gitaarinstituut L’escola
Posthoornsbredehoek 15,  8011 XB Zwolle
tel: 038-4234355
e-mail: contact@l-escola.nl

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Gitaarinstituut L’escola , dan vernemen wij dit graag van u.

Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 1 februari 2020.

Gitaarinstituut L’escola  kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.