Algemene voorwaarden Vrije Klanken Coaching

Hieronder vind je de algemene voorwaarden zoals van toepassing op de Vrije Klanken Coaching bij L’escola. Heb je vragen? Neem dan contact op met ons. We helpen je graag verder.

Gitaarinstituut L’escola  (hierna te noemen: L’escola) is niet verantwoordelijk voor druk-, zet- of typefouten of als door technische storingen de prijs, data of andere informatie van coaching-activiteiten verkeerd is weergegeven op www.l-escola.nl.

L’escola is niet gebonden aan het uitvoeren van de opdracht tegen de verkeerd weergegeven prijs of voorwaarden. Alle schriftelijk vastgelegde afspraken welke afwijken van deze voorwaarden, gaan voor op deze algemene voorwaarden.

1. Algemeen.
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en opdrachten aan Vrije Klanken Coaching van L’escola.
1.2. Op alle betrekkingen tussen L’escola en de opdrachtgever is het Nederlandse recht van toepassing.
1.3. Alle aanbiedingen van L’escola zijn vrijblijvend.
2. BTW.
Conform de belastingvoorschriften wordt 21 % BTW gefactureerd voor advieswerkzaamheden, trainingen en coaching op het gebied van persoonlijke ontwikkeling.
3. Betalingsvoorwaarden.
Het factuurbedrag dient uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum door L’escola te zijn ontvangen, tenzij anders in de opdrachtbevestiging vermeld. Het niet op tijd voldoen van de factuur ontheft de opdrachtgever niet van de aangegane verplichtingen.
4. Annulering.
In de onderstaande gevallen van annulering door de opdrachtgever worden de volgende percentages van de investering in rekening gebracht:
– Annulering c.q. uitstel tot en met 24 uur voor de geplande coachingsessie: 100% van de totale investering.
– Annulering c.q. uitstel van de 2e tot en met de 14e dag voor de geplande coachingsessie: 50% van de totale investering.
– Annulering c.q. uitstel eerder dan 14 dagen voor aanvangsdatum van de geplande coachingsessie: nihil.
Annuleringen kunnen alleen schriftelijk, via mail of telefonisch worden doorgegeven. De dag waarop de schriftelijke annulering bij L’escola is binnengekomen geldt als annuleringsdatum.
5. Correctie van de tarieven.
Bij langlopende trajecten worden de tarieven per kalenderjaar aangepast aan de algemene trend.
7. Afwijkende afspraken.
Alle schriftelijk vastgelegde afspraken welke afwijken van de bovenstaande voorwaarden, gaan voor op deze algemene voorwaarden.
8. Eigendom.
Alle materialen t.b.v. de coaching zijn eigendom van L’escola en mogen derhalve zonder schriftelijke toestemming van L’escola niet vermenigvuldigd en/of aan derden gesteld worden.
9. Geheimhouding.
9.1. Alle informatie, die uit de samenwerking tussen L’escola en opdrachtgever voortkomt, wordt als strikt vertrouwelijk beschouwd en als zodanig behandeld.
9.2. L’escola conformeert zich aan de Internationale Ethische Code, zoals geformuleerd door de EMCC (European Mentoring & Coaching Council), en waar zij lid van is.
10. Aansprakelijkheid
10.1. L’escola is aansprakelijk voor de tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door L’escola van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het verrichten van werkzaamheden in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd.
10.2. De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat L’escola voor haar werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen.
10.3. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes weken.
10.4. Indien de opdrachtgever binnen 6 maanden na het ontdekken van eventuele schade geen aansprakelijkheid heeft kenbaar gemaakt komen alle rechten te vervallen.
10.5. De cliënt is ten alle tijden volledig zelf verantwoordelijk voor alle beslissingen en de daaruit voortkomende gevolgen die hij of zij neemt, voortkomend uit het geheel aan activiteiten tijdens de coachingsessies.