Voorwaarden

Regulier gitaaronderwijs
 1. Voor de betaling van de wekelijks en de tweewekelijks gevolgde lessen zijn twee vormen mogelijk:
  1) De lessen worden per termijn betaald. Het lesgeld wordt berekend op cursusjaarbasis en gelijk verdeeld over de te komen betalingstermijnen. Er zijn vier termijnen per cursusjaar, aangegeven op het inschrijfformulier. Dit bedrag = aantal lessen x lesprijs : aantal betalingstermijnen.
  2) De lessen worden ineens en bij vooruit betaling voor het gehele cursusjaar betaald. Dit bedrag = aantal lessen x lesprijs. Bij deze eenmalige betaling van het lesgeld van het gehele cursusjaar geldt een korting van 5%. Deze aanbieding geldt bij inschrijving vóór 31 december binnen het cursusjaar.
 2. Het lesgeld kan door middel van machtiging via automatische incasso worden betaald, of de leerling dient zelf voor betaling zorg te dragen. In het laatste geval geldt dat het lesgeld door de leerling via de bank bij vooruitbetaling dient te worden betaald. Bij betaling in termijnen dient het lesgeld te zijn betaald vóór de op het inschrijfformulier aangegeven data. Bij eenmalige jaarlijkse betaling dient het lesgeld voor de eerste lesdag te zijn overgemaakt.
 3. Bij een eenmalige betaling van het lesgeld voor het gehele cursusjaar is de inschrijving bindend voor het gehele cursusjaar. In geval van opzegging van de lessen tijdens het cursusjaar kan geen restitutie worden verleend. In zeer bijzondere gevallen kan door het instituut van deze regel worden afgeweken en zal wel restitutie worden verleend. Deze bedraagt dan 50% van het nog resterende (nog niet bestede) lesgeld.
 4. Vakantiedagen cursusjaar 2018 – 2019:
  Aanvang cursusjaar: maandag 3 september
  Herfstvakantie: zaterdag 20 oktober t/m zondag 28 oktober
  Kerstvakantie: zaterdag 22 december 2018 t/m zondag 6 januari 2019
  Voorjaarsvakantie: zaterdag 16 februari t/m zondag 24 februari
  Goede vrijdag + Paasvakantie: vrijdag 19 april t/m maandag 22 april
  Meivakantie: dinsdag 23 april t/m zondag 5 mei
  Hemelvaart: donderdag 30 mei t/m zondag 2 juni
  Pinksteren: zaterdag 8 juni t/m maandag 10 juni
  Begin Zomervakantie: zaterdag 13 juli
 5. Wanneer de leerling geen gebruik maakt van een afgesproken les, is niettemin lesgeld verschuldigd. Gemiste individuele lessen kunnen, mits tenminste één dag voor de les afgemeld, binnen twee weken na de gemiste les, worden ingehaald in Zwolle, op een van de door L’escola aangewezen tijdstippen. Deze inhaallessen vinden mogelijk in groepsverband plaats. Gemiste groepslessen kunnen niet worden ingehaald. Van deze regeling kan vijf keer per cursusjaar gebruik worden  gemaakt.
 6. Bij verzuim van de leerling wegens ziekte en/of arbeidsongeschiktheid, daaronder mede begrepen zwangerschap, dienen binnen de verzuimperiode tenminste acht lessen doorbetaald te worden. Indien de verzuimperiode langer duurt dan acht lessen, is slechts de helft van het lesgeld verschuldigd over de lessen die gemist worden na die periode. Na twaalf gemiste lessen wegens ziekte en/of arbeidsongeschiktheid gedurende een aaneengesloten verzuimperiode, daaronder mede begrepen zwangerschap, is geen lesgeld meer verschuldigd. Wanneer een verzuimperiode wordt voorzien, kan de lesovereenkomst worden opgezegd met inachtneming van de opzegtermijn van twee kalendermaanden.
 7. Bij verzuim van de docent wegens arbeidsongeschiktheid dienen binnen de verzuimperiode twee lessen doorbetaald te worden. Na twee niet gegeven lessen wegens arbeidsongeschiktheid tijdens een aangesloten verzuimperiode is geen lesgeld meer verschuldigd. Bij verzuim van de docent wegens een reden anders dan arbeidsongeschiktheid wordt de les ingehaald of wordt het lesgeld geretourneerd.
 8. De mogelijkheid bestaat om, in overleg met de docent, tijdens het cursusjaar van lesvorm te veranderen. Bij een vermindering van lesduur of frequentie geldt een overgangstermijn van twee maanden. Voor de vernieuwde inschrijving wordt € 8,50 administratiekosten in rekening gebracht.
 9. Bij een eerste inschrijving voor het reguliere onderwijs is eenmalig € 20,00 inschrijfgeld verschuldigd.
 10. Indien meerdere leden uit hetzelfde gezin reguliere lessen volgen bij L’escola geldt een gezinskorting van 5% over het lesgeld van de laatst ingeschrevene(n). Deze regeling geldt niet voor het volgen van cursussen en niet in combinatie met andere kortingen.
 11. Voor het beëindigen van de lessen binnen het cursusjaar geldt een opzegtermijn van twee maanden.
 12. Bij beëindiging van de lessen binnen het cursusjaar, dient de leerling hier schriftelijk melding van te maken d.m.v. het uitschrijfformulier, aangehecht aan het inschrijfformulier van de leerling.